Buslot

B

Sadto nga tion, matulukan ang kabilugan sang adlaw
nga ginalubong ang kaugalingon sa kadagatan kag ginalagas
sang mga balud ang mga bata nga ginapalupad ang burador
nga busluton. Indi ini magpadala sa hangin amo ginhaboy
sa tubi. Sa ila hunahuna, kon indi maglupad, ti tudluan
maglangoy. (Indi bala kinahanglan gamay ang mga buslot
sang pukot nga ilubong?) Sa isa ka bahin, ginalumban
sang manog-isda ang buslot sang pakura nga indi malayag.
(Pila na gali ka adlaw nga dyutay-dyutay gid ang nakuha?)
May hamyang subong sa baybayon. Basi tigpalahuway na.


Butas

Sa pagkakataong iyon, natututukan ang kabuuan ng araw
na inililibing ang sarili sa karagatan at hinahabol
ng mga alon ang mga batang nagpapalipad ng saranggolang
may butas. Ayaw nitong magpatangay sa hangin kaya itinapon
sa tubig. Sa kanilang isipan, kung ayaw lumipad, turuang
lumangoy. (Hindi ba’t kailangang maliliit ang butas
ng itinatanim na lambat?) Sa isang bahagi, tinatakpan
ng mangingisda ang butas ng bangkang hindi maglalayag.
(Ilang araw na bang kakaunti ang nakukuha?)
May himlayan ngayon sa baybay. Panahon na marahil ng pamamahinga.

About the author

MJ Cagumbay Tumamac

Si M.J. Cagumbay Tumamac ay isang manunulat at tagapagsulong ng pagbabasa mula sa katimugang Mindanao.

By MJ Cagumbay Tumamac