AuthorGawani D. Gaongen

Isang makata ng Kankana-ey at nagsusulong ng pangangalaga sa kabundukan na nakabase sa Sagada. Nagtapos sa University of the Philippines at nagwagi ng NCCA Writers’ Prize ang kanyang tula sa Kankana-ey.

Keeping the Culture: Naturally Fermented Food in Mountain Province

K

This paper explores food that ferments naturally, without the addition of yeast. Before my first taste of tengba, I was warned by the same person who invited me that I might not like it. I was then a high school student vacationing in Besao, my mother’s hometown in the Cordillera. This dish is traditionally the only dish served during linayaan, a family gathering that marks the falling off of the...

Liklato ‘snan Diding

L

S’ya na nan nai-ingsaa ay il-ilanSin kaage-agewBabbabai’y nang-isisiklang is gamigMalanoy di menputputlongan is taliWennu menpatpatan is bulbulong.Si Inhabian ay mangsipsip-uy as paypayNipapadong sin pag-abe-an naNangibabaod is dagemMangsuksukat sin turong di lemlem.Mendadawes nan mata sin sinasagangAdi menyuyuko wennu men-iila’s det-aMenleleteg nan dolig, masisiwat nan padangaKateg nen-aagto’s...