CategoryBea Altar

Namat-an nga Bulawan

N

Sa banwa nga akun namat-an,ang puno kang Narra nga akun pirmi maagyannagatindog man sagihapon nga may bugal.Gintaktak kang hangin ang anang dahon;kapira run man gintapas anang mga sanga,Gintistingan man paalsahun kang sulug nga bahapero ang gamut gatuduk madalum gid sa lupaKag padayon man sagihapon nga gasab-ogkang bulak nga daw bulawan sa amun dalan. Kinagisnang Ginto Sa bayan na aking...

Butong-Butong

B

Sa kanamitun, wara gid may makatupung,Sa pagdukut sa tangun, sa katam-is kag sa kaawutun;Ang pagpalangga mo Nay daw butong-butong. Kang ako imo pa lang ginabusongAng kasadya sa imong baratyagun,Sa kanamitun, wara gid may makatupung. Kang ako nagapasaway na, sa kuna nakakurongGinabinyat ka husto ang imong pagkamapasensyahunAng pagpalangga mo Nay daw butong-butong. Sa pagsaka sa entablado, wara may...

Sa Punta kang Dalan Pabaybay

S

Sa punta kang dalan pabaybay,gabukas ang tuktukun nga gawang kang kalbaryo.nangin kudal ang nasari-sari nga kwarto,kang mga nahilway na sa tawhanon nga bagay,kung sa diin ang nabilin nga handumanan,nalubung na gid lang sa huna-huna kag paminsarun.Ang mga bulak sa tubang kang nasari-sari nga kwarto:pinuksi-an ukon binakal, nakahigot ukon nakabutang sa baso,may gagmay, daragkul, plastik man kag ang...

Tuka kag Magtangra

T

Gin-ukay, ginkaraykay kag ginbaluskay,Kang luyaw nga manok ni tatay,Ang kahapon nga bungsod kang mga dahonNga ginsilhig, gintipon ni nanay sa kilid-balay.Abi mo ginwas-agan kang bomba, nga nagrinapta karon. Munga nga may pito ka pisu – itum, puti kag abo-abuhon,Ang sara, gasiburo, gapangluya, gaturo ang sip-on.“Kruting! Kruting!” Kurutay ko sa munga, halin sa akun bintana.Sanglit wara may nakita...