Mata Mu

M

sinuka ne ning api
ing dimlang ayakmul
nang e sasaryan
king salung alang laman
at limbug
king kalalamlalaman
ning kapanamdaman;
e ka sane king dimla
at labug ning kapikakunwan—
e wari?

e ka manalig
king piliblubang malaram
a e mu mekatalibu
nang menganyaya keka.

e mu na la panaligan
ding balatung mung mata.

e na ka lalawe
karing keyang mata
pasibayu


Your Eyes

fire spewed
the chill it
unmindfully swallowed
in the desolate chest
that sunk down
into the pit
of emotions;
you’re never used to coldness
and bleary doubts—
are you?

have no faith
in your deceitful feelings
that not only for a thousand times
betrayed you.

never ever trust
your fumbling eyes…

never look
into those eyes
again

About the author

Kragi B. Garcia

Isang pintor, film maker, song writer, mananaliksik, at manunulat ng kasayasayan tungkol sa Pampanga. Isa rin siyang masinop na makata sa Kapampangan at Ingles kahit wala syang pormal napagsasanay. Mayroon siyang bi-weekly column sa Sunstar Pampanga na kanyang pinagkakaabalahan dahil sa pagmamahal nya sa kulturang Kapampangan. Pangarap nya na makapaglimbag ng aklat ng kanyang mga tula at ng diksyonaryong Kapampangan-English.

By Kragi B. Garcia