Tears

T

Dadalusdus kalakalale
king salaming awang
kabang pupulisan na ing ambun;
Kapisik teterak king sanap-sanapan.
Ing lugma dintang;
Abung-bigang tilus-tilus tatangis la
kabang ding lwa mu maging uran.

Teterak alang pakyalam at malaya
king matalaib a marangle
kabang gagawan da ing kapagmasusyan;
Ding agimat yuyuyuyu la karing karelang salu.
Mengaring nwan a pusung,
ing lupa mu makatalukbung ya kabang manangis ka
ampat ding lwa mu tutulu no naman.

Titiman, anting bingut, malamarine
mengari king mekataladwa mebalu
ala nang panamdam king uma;
kabang ing paslu tatarak ya libutad ning pusu na.
King pamagmula ding aldo ning kauran–
ninung mibata king pamanagulele na
ampat ding marimla nang lwa mamagus no naman.

Sasalikut na ing lumbe nang tambing
anti king libung alino ning bulan.
Makananu nang lakwan ing paralaya?
Alang peka-makakalingwan king pinanari
king malagwang pamaglipas na.
Ing galingaldo mu papampanan ne
ning pamangalingwan
king pamanulu ding lwa mu na naman.


Tears

Gliding down slowly
on the glass window
as it wipes away the mist;
Droplets dancing in the puddle.
Melancholy sets in;
Ash-gray cirrus clouds are weeping
as your tears turn to rain.

Dancing wild and freely
on the grassy meadows
as they celebrate the feast;
Amulets swaying across their breasts.
Like holy harlequins,
your face is shrouded while weeping
while your tears fall again.

Smiling, like a child, shyly
just like a two-time widow
Feels nothing for kisses;
as arrows pierce her heart’s center.
As the days of rain begin–
who could stand her lamentation
as her cold tears fall again?

Hiding her gloom quickly
like the moon with a thousand shadows
How could it leave the east? No one
forgets a rainbow best
as it fast becomes a has-been.
Your dawn is clouded by oblivion
as your tears do fall again.

About the author

Kragi B. Garcia

Isang pintor, film maker, song writer, mananaliksik, at manunulat ng kasayasayan tungkol sa Pampanga. Isa rin siyang masinop na makata sa Kapampangan at Ingles kahit wala syang pormal napagsasanay. Mayroon siyang bi-weekly column sa Sunstar Pampanga na kanyang pinagkakaabalahan dahil sa pagmamahal nya sa kulturang Kapampangan. Pangarap nya na makapaglimbag ng aklat ng kanyang mga tula at ng diksyonaryong Kapampangan-English.

By Kragi B. Garcia