CategoryPearl Lovedyn A. Dacuag

Icarus

I

Maminsan manen nga umungngonakiti daga a nagbeddenganti biagken ipapatay.Sapulek ti simmina nga ipusnga ingguyod ti nadagsen nga arapaap.Ngem no diakon mabirokan,urayek a rumusingti baro a bagi,ti baro a biag.Naramanak kampay idi ti timmayabiti rabaw dagiti tagainep;puted gayam dagiti payak.Nagtupak.Daydi kararuakiti namagan a pitak. Icarus Minsan pang ako’y hahaliksa lupang hanggananng buhayat...

Innem a Daniw

I

no awananakton iti marisdiakton payarkos iti tangatangagpukawak a kas asokken marunaw iti law-ang. ~ bullalayaw no awananakton iti rimattumiponak iti sipngetawanto metten ti silsilawakwenno sika a mangtangtangad kaniak. ~ baggak no diakton bumara paydinakto koma sebsebanbay-annak a dumapoiti saklot ti dalikan. ~ beggang no agangonton dagiti bulongdinakto koma purpurosensibugannak iti maudi a...

Kawar

K

In-inutek a dilpatan dagitikimpet a tapok iti daan nga ebkasbay-ak nga agluom,dagiti naganus a balikaspurosendanto sakbay nga agtinnag. Yaplagko dagiti dagensennga imbaklayko iti naunday,lumtuad ti limmumlom a bagi,umaddang. Baniosak ti kararua, maikkatdaydi inkawes nga unget ken guraiti innak ipapanaw,ken idadateng. agdapdapon dagiti kulalantiiti tanapiti sardam. Tanikala Dahan-dahan kong...