TagEastern Visayas

Santol

S

Waray nagbungadida han katsirakan santol ha bungsaran. Sugad hin maaram na hiya nga paprehas na la an tiabot nga mga adlaw- paningkamot nga makakaon, makabayad hit mga baraydan, makapanalipod, makatalwas sunod na la anay an karagtatawa, an girok, an hiyom han kalag. Ugaring, padayon man la gihap an pagrabong han iya kadahunan sugad han may ada la gihap nanganak, igin-anaknaghigugma, hinigugma...

Katundan

K

Makakaginhawa na gihapon an akon pinanlidungannga numero sa kalendaryo. Kay kun diri ka pa mabayasa kalibutan, diri mapipiritan pag-uli an mga tiilnga maiha na nga waray hahangkupi san tapo-tapo. Mao lugod an pagmamakauli, kun san-o nga diri namakakaghangkop an mga kamot, ngan sa huna-huna nalamahinanabo an mga harok san mga hinumduman. Naduroy lugod an kabaraka, yana nga maaramna san kamutangan...

Sug-Ang

S

Pagkawaray la puloshini nga sug-ang!Puthaw, ugaring,usa nga tuko, balikoan usa utod, sanglit halipot.Baga la hit ak kaluluthanbisan anhon pagbangil,sige it kinimpang-kimpang. Diin daw la ininapurutan ni Zenai?Dibris man dawini ni Yolanda.Maliwanan ko gihap ini.Kunta, sunod nga semana.Di pa man ngani kinahanglanpumalit hin bugas,kay, mayda pa mansalin han relip.Pati tinapa.Igo-igo gad lapara kanan...

Sa Baragyuhon nga Kapurupod-an

S

Sito bata pa ak’ a bagyo panahon sa kalinaw. Sa 1981, binagyo si gingangaranan nga Dinang. Grade 5 ak’ adto. Nagpiplete kami sa ikaduha nga andana sa balay nira Mana Peping sa Sona Kwatro sa San Roque. Kadaan ngan mabaysay adto nga balay; hinimo sa kahoy a lipon ngan a salog. Siton nga gab-i antes umabot si Dinang, nag-ugrubay kami sa am’ pangaturog. Kami nga bug-os nga pamilya: sira Nanay ngan...

Growing Up In Tropical Islands (translation)

G

Original work As a child, I thought of typhoons as a time of peace. In 1981, Samar was hit by typhoon Dinang. I was in Grade 5 at the time. We were renting the second floor of Mana Peping’s house somewhere in Sona Kwatro in San Roque. It was a beautiful old house; its walls and floor were made of wood. On the night before Dinang made its landfall, the whole family– my parents, my three siblings...

Assignment

A

Naghinuna-huna ako hadto han assignment namon kan Maam Sela samtang nangunguli. Waray ko man hingyap magin. Hi Carl nga pasimuno hit kompyuter kun udto, karuyag kuno magdrayber. Hi Jaymee liwat nga katupad ko kun science karuyag kuno mag-doctor. Di pa gud ak maaram magdrowing kun ano tak karuyag magin. Nasing ak, mangangalot na la ak hadto kun ano it ak igbabaton hit next meeting kan Maam. Nakit...

Assignment (translation)

A

Translated by the author and Michael Carlo C. Villas Original work I thought about homework for Ma’am Sela’s class on my way home. I didn’t dream to be anything or anyone. Carl, who masterminds computer games every afternoon, wanted to be a driver. Jaymee, my seatmate in Science class, wanted to be a doctor. I had no idea I was going to draw what I would like to be. I’ll surely be scratching my...

Kagawasan

K

Siring han iba ko nga kasangkayanig-delete ko daw an album namon ha Manila.Kamag-upay la hit amon mga selfiedida hiton nga amon urhi nga pagkita.Kahuhugot hit amon mga hangkopngan kalalamrag hit amon mga ngisi.Nahahamutan ko pa an ak aftershave creamnga iya gin-arbor ha akon.Tara, di ko gud man it hira igdi-delete.baga saho ha makakita! Traynta mil an text messagesniya ha akon ngan akon ha...

Usa Katuig Kahuman San Kasal

U

An nahinabo san una nga gab-i,iba san durudlong nga imo hinihingyap— Di mo pa nababatian an kutsaranga nalagatak san tasa nga kapihan,Nagpupukaw sa imo sugadsan nahiuna nga mga aga. Pero diri kinahanglan an pagpukawsan waray kurukaturog.Hinungdan ini san mabug-at mo nga mga mata;Masuol pa an imo kalawasan. Diri mo kaya tuhayonan mga iginrigalo sa iyo nga mga basongan plato nga nagkabuong,o bisan...

Eastern Visayas

E

introduction With the varied geographical locations influencing the imagination of Eastern Visayas writers, it is interesting to note that these new writings allow us to experience what takes place in the writers’ space—their location in the map, their homes, room or writing area, the vast space in the internet, or even the blank sheet where the dynamics of writing take place. And this space is...