TagNorthern Luzon

Icarus

I

Maminsan manen nga umungngonakiti daga a nagbeddenganti biagken ipapatay.Sapulek ti simmina nga ipusnga ingguyod ti nadagsen nga arapaap.Ngem no diakon mabirokan,urayek a rumusingti baro a bagi,ti baro a biag.Naramanak kampay idi ti timmayabiti rabaw dagiti tagainep;puted gayam dagiti payak.Nagtupak.Daydi kararuakiti namagan a pitak. Icarus Minsan pang ako’y hahaliksa lupang hanggananng buhayat...

Innem a Daniw

I

no awananakton iti marisdiakton payarkos iti tangatangagpukawak a kas asokken marunaw iti law-ang. ~ bullalayaw no awananakton iti rimattumiponak iti sipngetawanto metten ti silsilawakwenno sika a mangtangtangad kaniak. ~ baggak no diakton bumara paydinakto koma sebsebanbay-annak a dumapoiti saklot ti dalikan. ~ beggang no agangonton dagiti bulongdinakto koma purpurosensibugannak iti maudi a...

Kawar

K

In-inutek a dilpatan dagitikimpet a tapok iti daan nga ebkasbay-ak nga agluom,dagiti naganus a balikaspurosendanto sakbay nga agtinnag. Yaplagko dagiti dagensennga imbaklayko iti naunday,lumtuad ti limmumlom a bagi,umaddang. Baniosak ti kararua, maikkatdaydi inkawes nga unget ken guraiti innak ipapanaw,ken idadateng. agdapdapon dagiti kulalantiiti tanapiti sardam. Tanikala Dahan-dahan kong...

Northern Luzon

N

Introduction The two young writers from Northern Luzon who share their work in this series are both writing fellows of the Pasnaan Literary workshop for Ilokano writers of the GUMIL Filipinas (Ilokano Writers Associations of the Philippines). Pearl Lovedyn Dacuag, a published poet and broadcaster fromGamu, Isabela, won the first prize in the Ilokano poetry competition, Gabriela Prize 2020, by an...

Si Inay

S

Payapang-payapa ang mukha ni Inay. Bahagyang natatakpan ng make-up ang mga gatla sa kaniyang noo at nabanat ang medyo nakaluyloy na mga pisngi. Nakulayan ang mamad na mga labi. Nasasalitan ng hindi na mabilang na puti ang makapal at hindi kailanman nadaanan ng tina na buhok. At gaya ng nais niya, suot niya ang puting saya na malimit niyang gamitin sa pagdalo sa mga pagtitipong kongregasyunal...